REGULAMIN SKLEPU e-piórnik.pl

1. Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie.
 • Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
  1. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  2. Klient – osoba korzystająca ze  Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  3. Konsument– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).
  4. Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu (w tym: dane klienta służące realizacji składanych zamówień, historia zamówień, dane preferencjach Klienta dotyczących wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień) itd.
  5. Regulamin– niniejszy regulamin.
  6. Sklep lub sklep internetowy – sklep internetowy, działający pod adresem http://www.e-piórnik.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towary Klientom;
  7. Sprzedawca – Jadwiga Bryk, prowadząca działalność gospodarczą – firma KOBEA, mieszcząca się pod adresem: ul. Zamiany 6a, 02-786 Warszawa, NIP: 522-120-95-11, REGON: 141041053, tel. 510-182-798 lub 531-312-762, email: kobea2010@interia.pl;
  8. Trwały nośnik– materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827).
  9. Towary– towary (rzeczy) dostępne za pośrednictwem Sklepu.
 • Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.
 • Ceny w Sklepie podawane w polskich złotych, w wysokości brutto (zawierają podatek VAT 23% lub 5%). Ceny te nie zawierają kosztów dostawy i dokonania płatności. Wysokość, kosztów dostawy uzależniona jest od wagi, gabarytów, ilości zamówionych przez klienta towarów oraz wybierając formę dostawy. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia),
 • Ceny towarów na stronie internetowej www.e-piórnik.pl mogą nieznacznie różnić się od cen w naszym sklepie stacjonarnym.

2. Rejestracja konta

 • Klienci mają możliwość zarejestrowania się na witrynie Sklepu, co skutkuje założeniem Konta.
 • Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez:
  1. wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu (formularz wyświetli się po  wyborze odpowiedniej podstrony Sklepu). Wymagane jest przy tym co najmniej wypełnienie pól oznaczonych jako obligatoryjne,  Są to: imię, nazwisko, adres, adres wysyłki (jeżeli jest inny) oraz adres poczty elektronicznej, a w przypadku przedsiębiorców – także firma oraz NIP,
  2. zaakceptowanie  treści Regulaminu oraz polityki prywatności.
 • Klient może usunąć swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: kobea2010@interia.pl.
 • Klient może przeglądać dane w ramach swojego Konta i korzystać z funkcjonalności Sklepu, uzależnionych od dysponowania Kontem, po zalogowaniu. Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu (adresu email podanego w czasie procesu rejestracji) oraz hasła na odpowiedniej podstronie Sklepu. Klient zobowiązuje się do utrzymywania ustalonego hasła w tajemnicy i nie dopuszczania innych osób do korzystania ze swego Konta.
 • Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
  1. Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,

W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.

Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

3. Składanie zamówień

 • Klient może za pośrednictwem Sklepu dokonywać zakupu Towarów. W tym celu, Klient powinien dodać poszczególne Towary do “koszyka”, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie Sklepu.
 • Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów, Klient powinien:
 1. a) określić sposób dostawy i płatności, a także potwierdzić całkowitą cenę Towarów (obejmującą podatek VAT, koszty dostawy i dokonania płatności)
 2. w przypadku Klientów zarejestrowanych i zalogowanych – potwierdzić dane zgromadzone w Koncie,
 3. w przypadku pozostałych Klientów podać dane określone w §2 ust. 1 powyżej oraz zaakceptować treść regulaminu i polityki prywatności (lub zarejestrować się i zalogować się).
 4. Na koniec, w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie Towarów na warunkach wyświetlonych przez Sklep, Klient powinien kliknąć “złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Od tej chwili nie ma już możliwości zmiany treści zamówienia.

Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd. (zob. ust. 2 lit. a powyżej).

 1. Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 4, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca pisemne potwierdzenie warunków złożonej oferty (zamówienia).
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży wybranego Towaru(ów) między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) – w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany przez Klienta. Wiadomość ta powinna zawierać kopię niniejszego regulaminu w wersji zaakceptowanej przez Klienta i wiążącej dla danego zamówienia, a także informacje oznaczone w ust. 2 lit. a powyżej.
 3. Potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia), o którym mowa w ust. 5, nie jest równoznaczne z akceptacją oferty (zamówienia), o której mowa w ust. 6.

4. Zapłata

 1. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:
 • płatność “za pobraniem”
 • przelew bankowy
 • przy odbiorze osobistym : możliwość zapłaty kartą płatniczą.

Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia.

 1. Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.
 2. Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca wystawia Klientowi odpowiednią fakturę VAT lub paragon (zgodnie z wyborem Klienta) i załącza ów dokument do Towaru.
 3. W przypadku płatności przelewem bankowym, zaplata powinna być dokonana przed dostawą Towarów, a w przypadku płatności “za pobraniem” – z chwilą dostawy Towarów.
 4. Przelewów należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy numer:
 • 36 1090 1694 0000 0001 0761 7716 (WBK Bank Zachodni)  Bryk Jadwiga

5. Realizacja zamówienia i dostawa Towarów

 1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem (w przypadku płatności “za pobraniem”) lub niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym (w przypadku płatności przelewem bankowym).
 2. Sposób dostawy oraz adres, pod  którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia.
 3. Możliwe sposoby dostawy to:
 • kurier DPD : 17zł do 3kg (przedpłata), przy zamówieniach przekraczających wagę 3kg sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia innych kosztów wysyłki po wcześniejszym ustaleniu e-mailowym z klientem.
 • możliwość wysyłki Pocztą Polską listem poleconym w przypadku małych gabarytów zamówienia (wielkości koperty) po wcześniejszym ustaleniu e-mailowym z klientem.
 • odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym pod adresem: ul. Zamiany 6a, 02-271 Warszawa
 1. Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego sposobu dostawy oraz wybranego sposobu płatności (przy płatności za pobraniem koszt dostawy jest wyższy). Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.
 2. Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania przesyłki dostawcy i czasu dostawy przesyłki przez dostawcę. Sprzedawca zobowiązuje się, że przekaże Towary dostawcy w terminie 5 Dni Roboczych od rozpoczęcia realizacji zamówienia. Czas, w którym Towary wydane zostaną Klientowi przez dostawcę, uzależniony jest natomiast od wybranego sposobu dostawy – i wynosi:
 • 2 Dni Robocze – kurier,
 • Niezwłocznie – odbiór osobisty.
 1. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 5 powyżej, Sprzedawca może poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie czasu otrzymania Towaru. Dotyczy to w szczególności Towarów wymagających dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta.
 2. Klienci proszeni są o dokładne sprawdzenie stanu przesyłki w obecności kuriera, a przypadku stwierdzenia, iż jest ona uszkodzona lub wybrakowana – o odmowę odbioru i podpisanie odpowiedniego protokołu. Wykonanie wspomnianych czynności nie stanowi przy tym obowiązku Klienta będącego Konsumentem.
 3. Adres, na który towar ma być wysłany, powinien znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie realizuje dostaw poza ten obszar.

6. Odpowiedzialność za wady

 1. Warunki gwarancji na Towary określają producenci Towarów lub inni gwaranci w dołączanych do towaru dokumentach gwarancyjnych. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na właściwym dokumencie gwarancyjnym.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 3. Wady towarów (reklamacje) można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kobea2010@interia.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w §1.
 4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:
 1. nr faktury wystawionej w odniesieniu do towaru, którego dotyczy reklamacja,
 2. opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła.
 3. czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji

Przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy pod adres: ul. Zamiany 6a , 02-786 Warszawa.

7. Konsumenckie prawo odstąpienia

 1. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.
 2. W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej z rzeczy lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 3. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.
 4. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Klienta jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta w trybie opisanym w niniejszym paragrafie:a)    Klient powinien odesłać Sprzedawcy Towar niezwłocznie na adres: ul. Zamiany 6a, 02-786 Warszawa, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.
 6. Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta.

Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klienta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w tym umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 8.Dane osobowe

 1. Poprzez rejestrację Konta lub dokonanie zamówienia zgodnie z §2 i 3, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu rejestracji lub zamówienia, celem wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do wysyłki towaru, wystawienia faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta, podanych zgodnie z niniejszym regulaminem jest Sprzedawca – którego szczegółowe dane podano w §1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. – Dz.U.02.101.926 z późn. zm.; dalej: uodo) lub niniejszego regulaminu.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.
 5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza w jej art. 24 oraz art. 32-35 Giodo, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
 6. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.
 7. Więcej informacji o ochronie danych osobowych zgodnych z Europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) obowiązujących od 25 maja 2018r znajdą Państwo w zakładce Polityka Prywatności.

Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepisów prawa.

§9. Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu

 1. Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2002.144.1204  z późn. zm.):
 1. udostępnianie zawartości Sklepu
 2. zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 1. Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.
 2. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa polityka prywatności, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
 3. Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym – w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej
 4. Klient zobowiązuje się do:
 1. niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy,

W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: kobea2010@interia.pl. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.                                                                                                                             

10. Zmiany regulaminu

 1. Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w §9 niniejszego regulaminu ze skutkiem natychmiastowym – z zastrzeżeniem §10 ust. 3 poniżej.

Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia – które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

§11. Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.